Preskočiť na obsah

Projekty

World Value Survey Slovakia

DEKK inštitút od svojho vzniku realizuje projekt prieskumu World Value Survey (WVS) ako integrálnu súčasť svojej misie lepšie chápať Slovenskú spoločnosť. Na naplnenie tejto misie sme potrebovali dostatok dát. WVS ako najväčší prieskum verejnej mienky orientovaný na hodnoty a presvedčenia ľudí v takmer 100 krajinách sveta je ideálny rámec pre zber týchto dát. Generuje tak obsiahly a komplexný dataset pre potreby DEKK Inštitútu, a zároveň prispieva do medzinárodnej vedeckej spolupráce skrze príspevok do WVS komparatívnej databázy, kde má k týmto dátam prístup široká aj odborná verejnosť.

Projekt WVS na Slovensku tiež synergicky prispieva do vlajkového programu DEKK Inštitútu Slovensko v Dátach, keďže v spojení so sčítaním obyvateľstva, ktoré realizuje štatistický úrad každú dekádu patrí k najhĺbkovejším prieskumom Slovenskej spoločnosti svojho druhu, ktoré sú kostrou akejkoľvek komplexnej analýzy dlhšie skúmaného spoločenského stavu krajiny.

WVS zbiera dáta na vzorke 1200 respondentov, metódou náhodnej prechádzky zbieranej formou “Face to Face” štruktúrovaných rozhovorov. Pre potreby nuansovaného prístupu k problematike spoločenských fenoménov je to jedna z najreprezentatívnejší metód, ktorá obchádza metodologické problémy internetových panelov a limity call centier, za dodržania prísnych medzinárodných štandardov spätnej kontroly podľa podmienok World Value Survey Association.

WVS zbiera štandardné sociodemografické a ekonomické dáta, dáta týkajúce sa náboženského a politického presvedčenia, vzťahu k inštitúciám a štátnemu zriadeniu, morálnych hodnôt, vplyvu globalizácie, postojov k životnému prostrediu, práci, rodine, národnej identite, kultúrnym otázkam, diverzite a celkovej životnej spokojnosti.

Zapojenie sa do WVS pomáha vrátiť Slovensko na dátovú mapu sveta.

Slovensko v Dátach

DEKK Inštitút sa venuje dizajnu a realizácii komplexného spoločenskovednému výskumu. Našou dlhodobou víziou je pochopenie problému rozpadu a regenerácie sociálnej kohézie na Slovensku a v Európe, a prvým krokom je kvalitné a komplexné zmapovanie spoločenskej situácie, a následné sprístupnenie daných dát zástupcom akadémie, štátnej správy, občianskej spoločnosti a odbornej verejnosti ľahko dostupným a intuitívnym spôsobom.

Aj preto je projekt Slovensko v dátach vlajkovým projektom DEKK Inštitútu na najbližšie roky. 

Cieľom projektu je vybudovať databázu komplexných spoločenskovedných dát, ktoré budú jednou zastávkou na internete pre ľudí zaoberajúcich sa spoločenskovedným výskumom na Slovensku. Primárnym odberateľom sú vedci a vedecké inštitúcie, ale databáza bude otvorená aj analytikom štátnej správy, študentom, odbornej a širokej verejnosti.

Sme si vedomí, že práca s dátami nie je štandardnou zručnosťou, aj preto sme sa rozhodli sprístupniť nielen zozbierané či prebraté datasety, ale nadizajnovať sadu analytických nástrojov dostupných skrze jednoduché a intuitívne užívateľské rozhranie, kde aj človek bez IT či Data analytických zručností dokáže v priebehu minúty realizovať základné analýzy dát ktoré ho zaujímajú, či už sa jedná o prostú vizualizáciu dát na mape Slovenska, doplnenie kvalitatívneho výskumu o kvantitatívne datasety, alebo dohľadávanie korelácií dát, ktoré môžu slúžiť pre získanie podkladov pre ďalší, viac kvalitatívny výskum ktorý môže viesť k overovaniu hypotéz a hľadaniu kauzalít.

Základný prístup k databáze aj užívateľskému rozhraniu analytických nástrojov je bezplatný, keďže sa jedná o súčasť misie DEKK Inštitútu a náš príspevok k rozvoju vedy a možností odbornej verejnosti, aj prístupu širokej verejnosti a študentov ku kvalitným a komplexným spoločenskovedným dátam.

Radi by sme tiež povzbudili akéhokoľvek užívateľa databázy a analytických nástrojov, aby nás kontaktoval s prípadnou konštruktívnou kritikou či naopak s výsledkami výskumov, na ktoré boli naše dáta a analytické nástroje použité. Potešíme sa obom.

V roku 2021 bola realizácia projektu DEKK Inštitútu Slovensko v Dátach podporená ako projekt s názvom “Slovensko v dátach: podpora občianskej spoločnosti a demokratických inštitúcií prostredníctvom dátovej analýzy” je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

Dátum sprístupnenia:

Spustenie základného rozhrania a sprístupnenie databázy bolo zrealizované študentským projektom sprístupneným v lete 2022. Profesionálnu, plne vyvinutú verziu plánujeme zverejniť v prvom kvartáli 2023.

Active-citizens-fund@4x

Adresa: DEKK Inštitút

Lermontovova 911/3,
811 05 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 53486234
Mail: info (at) dekk.sk